Pidän… En pidä…
我喜欢…我不喜欢… / 我喜歡…我不喜歡… / wǒ xǐ huān…wǒ bù xǐ huān…
 
 
Pidän… En pidä… 我喜欢…我不喜欢… / 我喜歡…我不喜歡… / wǒ xǐ huān…wǒ bù xǐ huān… 
Pidän siitä.我喜欢这个。 / 我喜歡這個。 /  wǒ xǐ huān zhè gè。 
En pidä siitä.我不喜欢这个。 / 我不喜歡這個。 /  wǒ bù xǐ huān zhè gè。 
Pidän Mariasta.我喜欢玛丽亚。 / 我喜歡瑪麗亞。 /  wǒ xǐ huān mǎ lì yà。 
Pidän sinusta.我喜欢你。 / 我喜歡你。 /  wǒ xǐ huān nǐ。 
Pidän Johnista paljon.我很喜欢约翰。 / 我很喜歡約翰。 /  wǒ hěn xǐ huān yuē hàn。 
En pidä Johnista.我不喜欢约翰。 / 我不喜歡約翰。 /  wǒ bù xǐ huān yuē hàn。 
Pidän suklaasta.我喜欢。 / 我喜歡。 /  wǒ xǐ huān。 
En pidä suklaasta.我不喜欢巧克力。 / 我不喜歡巧克力。 /  wǒ bù xǐ huān qiǎo kè lì。 
En pidä suklaasta kovin paljon.我非常不喜欢巧克力。 / 我非常不喜歡巧克力。 /  wǒ fēi cháng bù xǐ huān qiǎo kè lì。 
Pidän elokuvista.我喜欢看电影。 / 我喜歡看電影。 /  wǒ xǐ huān kàn diàn yǐng。 
Pidän ranskalaisista lauluista.我喜欢法语歌。 / 我喜歡法語歌。 /  wǒ xǐ huān fǎ yǔ gē。 
Pidän pianon soittamisesta. Tykkään soittaa pianoa.我喜欢弹钢琴。 / 我喜歡彈鋼琴。 /  wǒ xǐ huān tán gāng qín。 
Pidän laulamisesta. Tykkään laulaa.我喜欢唱歌。 / 我喜歡唱歌。 /  wǒ xǐ huān chàng gē。 
Pidän paljon uimisesta.我很喜欢游泳。 / 我很喜歡游泳。 /  wǒ hěn xǐ huān yóu yǒng。 
Pidän tanssimisesta. Tykkään tanssia.我喜欢跳舞。 / 我喜歡跳舞。 /  wǒ xǐ huān tiào wǔ。 
Pidän TV:n (television, “telkkarin”) katsomisesta.我喜欢看电视。 / 我喜歡看電視。 /  wǒ xǐ huān kàn diàn shì。 
Pidän matkustamisesta. Tykkään matkustaa (matkustella).我喜欢旅游。 / 我喜歡旅遊。 /  wǒ xǐ huān lǚ yóu。 
Pidän musiikin kuuntelusta. Tykkään kuunnella musiikkia.我喜欢听音乐。 / 我喜歡聽音樂。 /  wǒ xǐ huān tīng yīn yuè。 
Pidän elokuvissa käynnistä. Tykkään käydä elokuvissa.我喜欢看电影。 / 我喜歡看電影。 /  wǒ xǐ huān kàn diàn yǐng。 
Pidin (Olen pitänyt) siitä elokuvasta paljon.我喜欢电影。 / 我喜歡電影。 /  wǒ xǐ huān diàn yǐng。 
Pidätkö klassisesta musiikista?你喜欢古典音乐吗? / 你喜歡古典音樂嗎? /  nǐ xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè ma? 
Sinä pidät tummasta suklaasta.你喜欢黑巧克力吗? / 你喜歡黑巧克力嗎? /  nǐ xǐ huān hēi qiǎo kè lì ma? 
Miksi pidät lukemisesta? Miksi tykkäät lukea?你为什么喜欢阅读? / 你爲什麽喜歡閱讀? /  nǐ wéi shén mo xǐ huān yuè dú? 
Pidätkö koirista?你喜欢狗吗? / 你喜歡狗嗎? /  nǐ xǐ huān gǒu ma? 
Pidät kissoista, vai mitä (eikö totta)?你喜欢猫对吧? / 你喜歡貓對吧? /  nǐ xǐ huān māo duì ba? 
Hän pitää maitosuklaasta.他喜欢牛奶巧克力。 / 他喜歡牛奶巧克力。 /  tā xǐ huān niú nǎi qiǎo kè lì。 
Hän pitää hölkkäämisestä.他喜欢慢跑。 / 他喜歡慢跑。 /  tā xǐ huān màn pǎo。 
Hän pitää linnuista.她喜欢鸟。 / 她喜歡鳥。 /  tā xǐ huān niǎo。 
Hän pitää koirista.她喜欢狗。 / 她喜歡狗。 /  tā xǐ huān gǒu。 
Maria pitää klassisesta musiikista.玛丽亚喜欢古典音乐。 / 瑪麗亞喜歡古典音樂。 /  mǎ lì yà xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè。 
Maria pitää kissoista.玛丽亚喜欢猫。 / 瑪麗亞喜歡貓。 /  mǎ lì yà xǐ huān māo。 
John ei pidä pop musiikista.约翰不喜欢流行音乐。 / 約翰不喜歡流行音樂。 /  yuē hàn bù xǐ huān liú xíng yīn yuè。 
John pitää urheilusta.约翰喜欢运动。 / 約翰喜歡運動。 /  yuē hàn xǐ huān yùn dòng。 
Me pidämme klassisesta musiikista.我们喜欢古典音乐。 / 我們喜歡古典音樂。 /  wǒ men xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè。 
Me pidämme autoista.我们喜欢汽车。 / 我們喜歡汽車。 /  wǒ men xǐ huān qì chē。 
Pidättekö te tanssimisesta?你喜欢跳舞吗? / 你喜歡跳舞嗎? /  nǐ xǐ huān tiào wǔ ma? 
He pitävät suklaasta.他们喜欢巧克力。 / 他們喜歡巧克力。 /  tā men xǐ huān qiǎo kè lì。 
He pitävät elokuvista.他们喜欢看电影。 / 他們喜歡看電影。 /  tā men xǐ huān kàn diàn yǐng。 
  
Pidän enemmän…我偏好… / 我偏好… /  wǒ piān hǎo… 
Pidän enemmän vanhan kaupungin lähellä olevista hotelleista.我偏好离老城近的那家酒店。 / 我偏好離老城近的那家酒店。 /  wǒ piān hǎo lí lǎo chéng jìn de nà jiā jiǔ diàn。 
Pidän enemmän kaupungin keskustassa olevista hotelleista.我偏好市中心的酒店。 / 我偏好市中心的酒店。 /  wǒ piān hǎo shì zhōng xīn de jiǔ diàn。 
Kummasta pidät enemmän?你更喜欢哪一个? / 你更喜歡哪一個? /  nǐ gèng xǐ huān nǎ yī gè? 
Pidätkö enemmän jalkapallosta vai jääkiekosta?你更喜欢哪一个?足球还是冰上曲棍球? / 你更喜歡哪一個?足球還是冰上曲棍球? /  nǐ gèng xǐ huān nǎ yī gè?zú qiú hái shì bīng shàng qū gùn qiú? 
  
Nauttia喜爱 / 喜愛 /  xǐ ài 
Nautin uimisesta.我喜爱游泳。 / 我喜愛游泳。 /  wǒ xǐ ài yóu yǒng。 
Nautitko laulamisesta?你喜爱唱歌吗? / 你喜愛唱歌嗎? /  nǐ xǐ ài chàng gē ma? 
  
Rakkaus爱 / 愛 /  ài 
Rakastan sinua!我爱你! / 我愛你! /  wǒ ài nǐ! 
Olen rakastunut!我坠入爱河了! / 我墜入愛河了! /  wǒ zhuì rù ài hé le! 
Olen rakastunut sinuun!我爱上你了! / 我愛上你了! /  wǒ ài shàng nǐ le! 
Oletko rakastunut Mariaan?你是不是爱上玛丽亚了? / 你是不是愛上瑪麗亞了? /  nǐ shì bú shì ài shàng mǎ lì yà le? 
Oletko rakastunut Johniin?你是不是爱上约翰了? / 你是不是愛上約翰了? /  nǐ shì bú shì ài shàng yuē hàn le? 
Olen rakastunut Mariaan.我爱上玛丽亚了。 / 我愛上瑪麗亞了。 /  wǒ ài shàng mǎ lì yà le。 
Etsin rakkautta.我在寻找爱。 / 我在尋找愛。 /  wǒ zài xún zhǎo ài。 
En rakasta Johnia.我不爱约翰。 / 我不愛約翰。 /  wǒ bù ài yuē hàn。 
Kaipaan sinua.我想你。 / 我想你。 /  wǒ xiǎng nǐ。 
Rakastan tanssimista.我爱跳舞。 / 我愛跳舞。 /  wǒ ài tiào wǔ。 
Rakastan uimista.我爱游泳。 / 我愛游泳。 /  wǒ ài yóu yǒng。 
  
Viha讨厌 / 討厭 /  tǎo yàn 
Vihaan (Inhoan) Mariaa.我讨厌玛丽亚。 / 我討厭瑪麗亞。 /  wǒ tǎo yàn mǎ lì yà。 
Inhoan (Vihaan) käärmeitä.我讨厌蛇。 / 我討厭蛇。 /  wǒ tǎo yàn shé。 

 

Study Room