Puhelimessa :: 通话中 / 通話中 / tōng huà zhōng
 
 
Yleistä 基本情况 / 基本情況 /  jī běn qíng kuàng 
Anteeksi, missä on lähin puhelinkioski?请问最近的电话亭在哪? / 請問最近的電話亭在哪? /  qǐng wèn zuì jìn de diàn huà tíng zài nǎ? 
En löydä puhelinkioskia.我找不到电话亭。 / 我找不到電話亭。 /  wǒ zhǎo bù dào diàn huà tíng。 
Saanko käyttää matkapuhelintasi (kännykkääsi)?我能用一下你的手机吗? / 我能用一下你的手機嗎? /  wǒ néng yòng yī xià nǐ de shǒu jī ma? 
Tiedätkö (Tiedättekö), missä on puhelinluettelo?你知道电话簿在哪吗? / 你知道電話簿在哪嗎? /  nǐ zhī dào diàn huà bù zài nǎ ma? 
Mikä on puhelinnumerosi (puhelinnumeronne)?你的电话号码是几号? / 你的電話號碼是幾號? /  nǐ de diàn huà hào mǎ shì jǐ hào? 
Puhelinnumeroni on….我的电话号码是… / 我的電話號碼是… /  wǒ de diàn huà hào mǎ shì… 
Mikä on XXX:n puhelinnumero?XXX的电话号码是几号? / XXX的電話號碼是幾號? / XXX de diàn huà hào mǎ shì jǐ hào? 
Olkaa hyvä ja soittakaa tähän numeroon!请拨这个号码。 / 請撥這個號碼。 /  qǐng bō zhè gè hào mǎ。 
Haluaisin tietää suuntanumerot ulkomaanpuheluihin.我想知道国际长途国码。 / 我想知道國際長途國碼。 /  wǒ xiǎng zhī dào guó jì cháng tú guó mǎ。 
Mikä on suuntanumero Ranskaan?法国的国码是多少? / 法國的國碼是多少? /  fǎ guó de guó mǎ shì duō shǎo? 
Suuntanumero Suomeen on 358.芬兰的国码是358。 / 芬蘭的國碼是358。 /  fēn lán de guó mǎ shì358。 
Miten voin soittaa ulkopuolelle?我怎么打外线? / 我怎麽打外線? /  wǒ zěn mo dǎ wài xiàn? 
Valitkaa nolla puhelimen ulkolinjaa varten.打外线请先拨0。 / 打外線請先撥0。 /  dǎ wài xiàn qǐng xiān bō0。 
Valitkaa kaksikymmentä (20) Egyptiin.打埃及先拨20。 / 打埃及先撥20。 /  dǎ āi jí xiān bō20。 
Paljonko maksaa puhelu Australiaan per minuutti (minuutilta)?打澳大利亚每分钟多少钱? / 打澳大利亞每分鐘多少錢? /  dǎ ào dà lì yà měi fēn zhōng duō shǎo qián? 
Miten voin soittaa Espanjaan?我怎么拨西班牙? / 我怎麽撥西班牙? /  wǒ zěn mo bō xī bān yá? 
Miten voin soittaa kotiin?我怎么往家里打电话? / 我怎麽往家裏打電話? /  wǒ zěn mo wǎng jiā lǐ dǎ diàn huà? 
Haluaisin soittaa kotiin.我想给家里打电话。 / 我想給家裏打電話。 /  wǒ xiǎng gěi jiā lǐ dǎ diàn huà。 
Minun täytyy (tarvitsee) soittaa kaukopuhelu.我要打长途电话。 / 我要打長途電話。 /  wǒ yào dǎ cháng tú diàn huà。 
Minun tarvitsee soittaa vastapuhelu vanhemmilleni.我要给我父母打个对方付费的电话。 / 我要給我父母打個對方付費的電話。 /  wǒ yào gěi wǒ fù mǔ dǎ gè duì fāng fù fèi de diàn huà。 
Soitin sinulle viime viikolla.我上星期给你打电话了。 / 我上星期給你打電話了。 /  wǒ shàng xīng qī gěi nǐ dǎ diàn huà le。 
Soititko (Soititteko) minulle kolme (3) päivää sitten?三天前你给我打电话了吗? / 三天前你給我打電話了嗎? /  sān tiān qián nǐ gěi wǒ dǎ diàn huà le ma? 
  
Esittäytyminen自我介绍 / 自我介紹 /  zì wǒ jiè shào 
Hei, olen Mary Smith. Haluaisin puhua Jack Johnsonin kanssa, kiitos.你好,我是玛丽·史密斯。麻烦找一下杰克·约翰逊。 / 你好,我是瑪麗·史密斯。麻煩找一下傑克·約翰遜。 /  nǐ hǎo,wǒ shì mǎ lì·shǐ mì sī。má fán zhǎo yī xià jié kè·yuē hàn xùn。
Kuka soittaa?谁的电话啊? / 誰的電話啊? /  shéi de diàn huà a? 
Mistä soitatte?你从哪打来? / 你從哪打來? /  nǐ cóng nǎ dǎ lái? 
Soitan Argentiinasta.我从阿根廷打来。 / 我從阿根廷打來。 /  wǒ cóng ā gēn tíng dǎ lái。 
Onko Maria siellä (tavattavissa)?玛丽亚在吗? / 瑪麗亞在嗎? /  mǎ lì yà zài ma? 
Haluaisin puhua Marian kanssa.我找玛丽亚。 / 我找瑪麗亞。 /  wǒ zhǎo mǎ lì yà。 
Hetkinen, olkaa hyvä! Pieni hetki, olkaa hyvä!请等等。 / 請等等。 /  qǐng děng děng。 
Yhdistän teidät nyt.我帮你转过去/我帮你接过去。 / 我幫你轉過去/我幫你接過去。 /  wǒ bāng nǐ zhuǎn guò qù/ wǒ bāng nǐ jiē guò qù。 
Hetkinen!马上就来。 / 馬上就來。 /  mǎ shàng jiù lái。 
Odota (Odottakaa), ole (olkaa) hyvä!请等等!请别挂。 / 請等等!請別挂。 /  qǐng děng děng!qǐng bié guà。 
Maria, sinulle on puhelu!玛丽亚,你的电话。 / 瑪麗亞,你的電話。 /  mǎ lì yà,nǐ de diàn huà。 
Maria, joku kysyy sinua!玛丽亚,有人给你打电话。 / 瑪麗亞,有人給你打電話。 /  mǎ lì yà,yǒu rén gěi nǐ dǎ diàn huà。 
  
Henkilö ei ole tavoitettavissa / Henkilöön ei saada yhteyttä人不在 / 人不在 /  rén bù zài 
Sinulla (Teillä) on väärä numero.你打错了。 / 你打錯了。 /  nǐ dǎ cuò le。 
Linja on varattu tällä hetkellä.占线。 / 占線。 /  zhàn xiàn。 
Numero ei vastaa.没人接。 / 沒人接。 /  méi rén jiē。 
Maria puhuu toista puhelua juuri nyt.玛丽亚在接电话。 / 瑪麗亞在接電話。 /  mǎ lì yà zài jiē diàn huà。 
Maria ei ole paikalla juuri nyt.玛丽亚现在不在。 / 瑪麗亞現在不在。 /  mǎ lì yà xiàn zài bù zài。 
Hän on kokouksessa tunnin ajan.他正在开会,大概要一个小时。 / 他正在開會,大概要一個小時。 /  tā zhèng zài kāi huì,dà gài yào yī gè xiǎo shí。 
Milloin hän tulee takaisin toimistolle?他/她什么时候回办公室? / 他/她什麽時候回辦公室? /  tā/ tā shén mo shí hòu huí bàn gōng shì? 
Hän palaa toimistolle iltapäivällä.他/她下午会回到办公室。 / 他/她下午會回到辦公室。 /  tā/ tā xià wǔ huì huí dào bàn gōng shì。 
  
Viestin jättäminen ja soittaminen takaisin留言与再打 / 留言與再打 /  liú yán yǔ zài dǎ 
Voisitko (Voisitteko) kertoa herra Johnsonille, että minä soitin?麻烦你告诉约翰逊先生我打过电话给他。 / 麻煩你告訴約翰遜先生我打過電話給他。 /  má fán nǐ gào sù yuē hàn xùn xiān shēng wǒ dǎ guò diàn huà gěi tā。 
Voisitko (Voisitteko) pyytää häntä soittamaan minulle takaisin?麻烦你叫他/她给我打回来。 / 麻煩你叫他/她給我打回來。 /  má fán nǐ jiào tā/ tā gěi wǒ dǎ huí lái。 
Haluaisitko (Haluaisitteko) jättää viestin?您需要留言吗? / 您需要留言嗎? /  nín xū yào liú yán ma? 
Haluaisin jättää viestin herra Johnsonille.我想给约翰逊先生留言。 / 我想給約翰遜先生留言。 /  wǒ xiǎng gěi yuē hàn xùn xiān shēng liú yán。 
Ole ystävällinen ja kerro Marialle, että minä soitin.请告诉玛丽亚我打来找过她。 / 請告訴瑪麗亞我打來找過她。 /  qǐng gào sù mǎ lì yà wǒ dǎ lái zhǎo guò tā。 
Miten tavoitan teidät? Miten voin ottaa teihin yhteyttä?我怎么联系你? / 我怎麽聯繫你? /  wǒ zěn mo lián xì nǐ? 
  
Ongelmat问题 / 問題 /  wèn tí 
Anteeksi, en ymmärrä.对不起,我不明白。 / 對不起,我不明白。 /  duì bù qǐ,wǒ bù míng bái。 
Anteeksi, en kuule sinua.对不起,我听不到。 / 對不起,我聽不到。 /  duì bù qǐ,wǒ tīng bù dào。 
Voisitteko puhua hieman kovempaa, kiitos?您能大声点吗? / 您能大聲點嗎? /  nín néng dà shēng diǎn ma? 
Voisitteko toistaa, kiitos?您能重复一次吗? / 您能重復一次嗎? /  nín néng zhòng fù yī cì ma? 
Voisitteko tavata sen, kiitos?您能拼一拼那个字吗? / 您能拼一拼那個字嗎? /  nín néng pīn yī pīn nà gè zì ma? 
  
Lopuksi最后 / 最後 /  zuì hòu 
Oli kiva puhua kanssasi.和你说话很愉快。 / 和你說話很愉快。 /  hé nǐ shuō huà hěn yú kuài。 
Soitan sinulle takaisin!我回头打给你。 / 我回頭打給你。 /  wǒ huí tóu dǎ gěi nǐ。 
Soita minulle pian!尽快给我电话。 / 儘快給我電話。 /  jìn kuài gěi wǒ diàn huà。 
Soitan sinulle mahdollisimman pian (niin pian kuin mahdollista).我会尽快打给你的。 / 我會儘快打給你的。 /  wǒ huì jìn kuài dǎ gěi nǐ de。 
Otan yhteyttä sinuun (teihin) ensi viikolla.我下星期联系你。 / 我下星期聯繫你。 /  wǒ xià xīng qī lián xì nǐ。 
Kuulemiin!再见! / 再見! /  zài jiàn! 
 
 

 

Study Room