Taksi :: 出租车 / 計程車 / chū zū chē
 
 
Missä on taksitolppa (taksiasema)? 出租车站在哪里? / 計程車站在哪里? /  chū zū chē zhàn zài nǎ lǐ? 
Mistä voin saada taksin?在哪里能搭出租车啊? / 在哪里能搭計程車啊? /  zài nǎ lǐ néng dā chū zū chē a? 
Bussit (Linja-autot) ja taksit ovat uloskäynnin lähellä.大巴和出租车在出口附近。 / 大巴和計程車在出口附近。 /  dà bā hé chū zū chē zài chū kǒu fù jìn。 
Haluaisin taksin nyt, kiitos.我现在想要一辆出租车。 / 我現在想要一輛計程車。 /  wǒ xiàn zài xiǎng yào yī liàng chū zū chē。 
Voisitteko soittaa minulle taksin?能麻烦您帮我要一辆出租车吗? / 能麻煩您幫我要一輛計程車嗎? /  néng má fán nín bāng wǒ yào yī liàng chū zū chē ma? 
Taksi tulee puolen tunnin kuluttua (puolessa tunnissa).出租车半小时后到。 / 計程車半小時後到。 /  chū zū chē bàn xiǎo shí hòu dào。 
Onko teillä taksimittaria?您出租车上有记费表吗? / 您計程車上有記費表嗎? /  nín chū zū chē shàng yǒu jì fèi biǎo ma? 
Laita (Laittakaa) mittari päälle.请把记费表打开。 / 請把記費表打開。 /  qǐng bǎ jì fèi biǎo dǎ kāi。 
Viekää minut lentokentälle, kiitos.麻烦您我去机场。 / 麻煩您我去機場。 /  má fán nín wǒ qù jī cháng。 
Jätä minut kyydistä rannan lähellä.请在海滩附近放下我。 / 請在海灘附近放下我。 /  qǐng zài hǎi tān fù jìn fàng xià wǒ。 
Pysäytä (Pysäyttäkää) auto!停车! / 停車! /  tíng chē! 
Kantaja (matkatavaroiden kantaja)! Olkaa ystävällinen ja viekää matkatavarani taksien luo.行李搬运工师傅,麻烦把我的行李送上出租车。 / 行李搬運工師傅,麻煩把我的行李送上計程車。 /  xíng lǐ bān yùn gōng shī fù,má fán bǎ wǒ de xíng lǐ sòng shàng chū zū chē。
Tarvitsetko oksennuspussin?您需要呕吐袋吗? / 您需要嘔吐袋嗎? /  nín xū yào ǒu tǔ dài ma? 
Saanko avata ikkunan?我能打开窗户吗? / 我能打開窗戶嗎? /  wǒ néng dǎ kāi chuāng hù ma? 
Aja hitaasti!开慢点! / 開慢點! /  kāi màn diǎn! 
Varo! Tie on suljettu!当心!路被封了。 / 當心!路被封了。 /  dāng xīn!lù bèi fēng le。 

 

Study Room