Tapaamisesta sopiminen :: 预约 / 預約 / yù yuē

Tuletko mukaan?
Tuletko mukaani (kanssani)?
Tuletko mukaamme (kanssamme)?
Tuletteko mukaamme (kanssamme)?
Tuletteko mukaamme (kanssamme)?
Voinko tulla mukaasi (kanssasi)?
Voinko tulla mukaanne (kanssanne)?
Haluaisitteko tulla mukaamme?
Tulisitko elokuviin kanssani?
Voitko (Voitteko) tulla kanssamme juhliin tänä iltana?
Voitko (Voitteko) tulla ostoksille (shoppailemaan) kanssamme?
Haluaisitko (Haluaisitteko) tulla lounaalle kanssani?
Haluaisin mennä rannalle sinun kanssasi, voitko tulla?
Saanko (Voinko) ottaa siskoni mukaani juhliin?
Haluaisin mennä juhlaan kanssasi, sopiiko?
Milloin tapaamme?
Voimmeko tavata huomenna uudelleen?
Voisimmeko tavata lounaan jälkeen?
Oletko (Oletteko) vapaa/vapaana huomenaamulla (huomenna aamulla)?
Onko hän vapaa tänä iltana (tänään illalla)?
Haluatko mennä sinne tiistaina vai keskiviikkona?
Tavataan puolen tunnin päästä / kuluttua!
Nähdään taas lounaan jälkeen!
Nähdään seitsemältä (kello seitsemän)!
Tavataan (Nähdään) huomenna!
Ehditkö? Pääsetkö?
En ehdi. Olen kiireinen.
Etkö pääse aikaisemmin?
Voisimmeko tavata vähän myöhemmin?
En pääse tänään, mutta entä huomenna?
Missä tapaamme?
Missä voimme tavata?
Odotan sinua museon edessä, sopiiko?
Tavataan ravintolan edessä!
Tavataan baarissa!
Kutsu
Saanko kutsua teidät päivälliselle/illalliselle kotiimme tänä iltana?
Haluaisin kutsua sinun ja perheesi päivälliselle/illalliselle kotiimme.
Minulla on ilo kutsua teidät juhlaan.
On kunnia olla kutsuttu teidän kotiinne.
Kiitos kutsusta!
Kiitos paljon kutsusta!
Kiitos, kun kutsuitte meidät!
Olen pahoillani, mutta en voi tulla.
Olen pahoillani, mutta minulla on jo muita suunnitelmia.
你会和我们一起去吗? / 你會和我們一起去嗎? /  nǐ huì hé wǒ men yī qǐ qù ma?
你会和我一起去吗?你会来吗? / 你會和我一起去嗎?你會來嗎? /  nǐ huì hé wǒ yī qǐ qù ma?nǐ huì lái ma?
你会和我们一起去吗?你会来吗? / 你會和我們一起去嗎?你會來嗎? /  nǐ huì hé wǒ men yī qǐ qù ma?nǐ huì lái ma?
你会和我们一起去吗?你会来吗? / 你會和我們一起去嗎?你會來嗎? /  nǐ huì hé wǒ men yī qǐ qù ma?nǐ huì lái ma?
你会和我们一起去吗?你会来吗? / 你會和我們一起去嗎?你會來嗎? /  nǐ huì hé wǒ men yī qǐ qù ma?nǐ huì lái ma?
我能加入你吗? / 我能加入你嗎? /  wǒ néng jiā rù nǐ ma?
我能和你一起吗? / 我能和你一起嗎? /  wǒ néng hé nǐ yī qǐ ma?
你想加入我们吗? / 你想加入我們嗎? /  nǐ xiǎng jiā rù wǒ men ma?
你想和我一起去电影院吗? / 你想和我一起去電影院嗎? /  nǐ xiǎng hé wǒ yī qǐ qù diàn yǐng yuàn ma?
今晚你能和我们一起去派对吗? / 今晚你能和我們一起去派對嗎? /  jīn wǎn nǐ néng hé wǒ men yī qǐ qù pài duì ma?
你能和我们一起去买东西吗? / 你能和我們一起去買東西嗎? /  nǐ néng hé wǒ men yī qǐ qù mǎi dōng xī ma?
你赏脸和我共进午餐吗? / 你賞臉和我共進午餐嗎? /  nǐ shǎng liǎn hé wǒ gòng jìn wǔ cān ma?
我想和你一起去海滩,你能来吗? / 我想和你一起去海灘,你能來嗎? /  wǒ xiǎng hé nǐ yī qǐ qù hǎi tān,nǐ néng lái ma?
我能带我妹妹/姐姐去派对吗? / 我能帶我妹妹/姐姐去派對嗎? /  wǒ néng dài wǒ mèi mèi/ jiě jiě qù pài duì ma?
我想和你一起去派对,可以吗? / 我想和你一起去派對,可以嗎? /  wǒ xiǎng hé nǐ yī qǐ qù pài duì,kě yǐ ma?
我们什么时候见面? / 我們什麽時候見面? /  wǒ men shén mo shí hòu jiàn miàn?
我们明天能再见面吗? / 我們明天能再見面嗎? /  wǒ men míng tiān néng zài jiàn miàn ma?
午饭后我们可以见面吗? / 午飯後我們可以見面嗎? /  wǔ fàn hòu wǒ men kě yǐ jiàn miàn ma?
明早你有空吗? / 明早你有空嗎? /  míng zǎo nǐ yǒu kōng ma?
他今晚有空吗? / 他今晚有空嗎? /  tā jīn wǎn yǒu kōng ma?
你想周二还是周三去那里? / 你想周二還是周三去那裏? /  nǐ xiǎng zhōu èr hái shì zhōu sān qù nà lǐ?
半小时候后见好吗? / 半小時候後見好嗎? /  bàn xiǎo shí hòu hòu jiàn hǎo ma?
午饭和再见! / 午飯和再見! /  wǔ fàn hé zài jiàn!
七点见。 / 七點見。 /  qī diǎn jiàn。
明天见。 / 明天見。 /  míng tiān jiàn。
你能做到吗? / 你能做到嗎? /  nǐ néng zuò dào ma?
我来不及了,太忙了。 / 我來不及了,太忙了。 /  wǒ lái bù jí le,tài máng le。
你不能早点做完吗? / 你不能早點做完嗎? /  nǐ bù néng zǎo diǎn zuò wán ma?
我们能晚点见面吗? / 我們能晚點見面嗎? /  wǒ men néng wǎn diǎn jiàn miàn ma?
我今天来不及了,明天好吗? / 我今天來不及了,明天好嗎? /  wǒ jīn tiān lái bù jí le,míng tiān hǎo ma?
我们在哪里见面? / 我們在哪里見面? /  wǒ men zài nǎ lǐ jiàn miàn?
我们能在哪里见面? / 我們能在哪里見面? /  wǒ men néng zài nǎ lǐ jiàn miàn?
我在博物馆门口等你好吗? / 我在博物館門口等你好嗎? /  wǒ zài bó wù guǎn mén kǒu děng nǐ hǎo ma?
在餐厅前面见。 / 在餐廳前面見。 /  zài cān tīng qián miàn jiàn。
在茶馆里见。 / 在茶館裏見。 /  zài chá guǎn lǐ jiàn。
邀请 / 邀請 /  yāo qǐng
我想邀请你今晚和我们共进晚餐。 / 我想邀請你今晚和我們共進晚餐。 /  wǒ xiǎng yāo qǐng nǐ jīn wǎn hé wǒ men gòng jìn wǎn cān。
我想邀请你和你的家人来我们家吃晚饭。 / 我想邀請你和你的家人來我們家吃晚飯。 /  wǒ xiǎng yāo qǐng nǐ hé nǐ de jiā rén lái wǒ men jiā chī wǎn fàn。
我很荣幸地邀请你去参加派对。 / 我很榮幸地邀請你去參加派對。 /  wǒ hěn róng xìng dì yāo qǐng nǐ qù cān jiā pài duì。
能来你家是我的荣幸。 / 能來你家是我的榮幸。 /  néng lái nǐ jiā shì wǒ de róng xìng。
谢谢你的邀请。 / 謝謝你的邀請。 /  xiè xiè nǐ de yāo qǐng。
非常感谢你的邀请。 / 非常感謝你的邀請。 /  fēi cháng gǎn xiè nǐ de yāo qǐng。
谢谢你邀请我们。 / 謝謝你邀請我們。 /  xiè xiè nǐ yāo qǐng wǒ men。
对不起,恐怕我来不了了。 / 對不起,恐怕我來不了了。 /  duì bù qǐ,kǒng pà wǒ lái bù liǎo le。
对不起,我已经有安排了。 / 對不起,我已經有安排了。 /  duì bù qǐ,wǒ yǐ jīng yǒu ān pái le。