Yleistä :: 基本 / jī běn
 
 
Milloin? 什么时候? / 什麽時候? /  shén me shí hòu? 
Mihin aikaan?几点? / 幾點? /  jī diǎn? 
Kuinka kauan? Miten kauan?多久? / 多久? /  duō jiǔ? 
Kuinka kauan jo? Kuinka kauan aikaa sitten?已经多久了? / 已經多久了? /  yǐ jīng duō jiǔ le? 
Missä ajassa? Kuinka nopeasti?多快? / 多快? /  duō kuài? 
Kuinka kauaksi aikaa? Miten kauaksi aikaa?要多久? / 要多久? /  yào duō jiǔ? 
Miten pian?有多快? / 有多快? /  yǒu duō kuài? 
Miten pian?多快啊? / 多快啊? /  duō kuài a? 
Kuinka usein?多经常? / 多經常? /  duō jīng cháng? 
Mihin asti?到什么时候?到什么时候为止? / 到什麽時候?到什麽時候爲止? /  dào shén me shí hòu?dào shén me shí hòu wéi zhǐ? 
Mistä lähtien?什么时候开始? / 什麽時候開始? /  shén me shí hòu kāi shǐ? 
Miten kauan sitten? Kuinka kauan sitten?多久以前? / 多久以前? /  duō jiǔ yǐ qián? 
  
ennen之前 / 之前 /  zhī qián 
jälkeen之后 / 之後 /  zhī hòu 
aina总是 / 總是 /  zǒng shì 
ei koskaan从不 / 從不 /  cóng bù 
usein通常 / 通常 /  tōng cháng 
joskus有时候 / 有時候 /  yǒu shí hòu 
silloin tällöin偶尔 / 偶爾 /  ǒu ěr 
harvoin很少 / 很少 /  hěn shǎo 
Aikaisin早 / 早 /  zǎo 
Myöhään晚 / 晚 /  wǎn 
Myöhemmin晚些时候 / 晚些時候 /  wǎn xiē shí hòu 
Jo已经 / 已經 /  yǐ jīng 
Pian马上 / 馬上 /  mǎ shàng 
mahdollisimman pian越快越好 / 越快越好 /  yuè kuài yuè hǎo 
Nyt现在 / 現在 /  xiàn zài 
Heti / Nyt heti立刻/就现在 / 立刻/就現在 /  lì kè/ jiù xiàn zài 
hetkinen等一下 / 等一下 /  děng yī xià 
tällä hetkellä (juuri nyt)此时此刻/就现在 / 此時此刻/就現在 /  cǐ shí cǐ kè/ jiù xiàn zài 
toistaiseksi此刻(此刻) / 此刻(此刻) /  cǐ kè( cǐ kè) 
vielä <> ei vielä仍然<>还没有 / 仍然<>還沒有 /  réng rán<> huán méi yǒu 
Sitten然后 / 然後 /  rán hòu 
Sitten以前 / 以前 /  yǐ qián 
Joka每一 / 每一 /  měi yī 
Viime过去 / 過去 /  guò qù 
Ensi下一 / 下一 /  xià yī 
Asti / Saakka去/直至/到/直到 / 去/直至/到/直到 /  qù/ zhí zhì/ dào/ zhí dào 
Ajan / Ajaksi为/一直 / 爲/一直 /  wéi/ yī zhí 
Kauan一直以来 / 一直以來 /  yī zhí yǐ lái 
Jostakin (kellonajasta)….Johonkin (kellonaikaan asti)…从…到… / 從…到… /  cóng…dào… 
Kuluttua / Kuluessa / Päästä之中/之内 / 之中/之內 /  zhī zhōng/ zhī nèi 
Aikaisin早 / 早 /  zǎo 
  
  
Anteeksi, tiedätkö, milloin tavaratalo on auki?不好意思!您知道百货公司什么时候开? / 不好意思!您知道百貨公司什麽時候開? /  bù hǎo yì sī!nín zhī dào bǎi huò gōng sī shén me shí hòu kāi? 
Milloin huoneeni on valmis?我的房间好了吗? / 我的房間好了嗎? /  wǒ de fáng jiān hǎo le ma? 
Hän ei ole tullut vielä.他/她还没到。 / 他/她還沒到。 /  tā/ tā huán méi dào。 

 

Study Room