Ja! Nej… :: 是!不… / 是!不… / shì!bù…

Ja
Ja, tack!
Ja, frun!
Ja, herr!
OK! Okej!
Naturligtvis!
Jag väntar på dig framför museum, är det ok?
Det är helt OK (okej)! Det passar bra (för oss)!
Gärna!
Nej
Nej tack!
是的 / 是的 /  shì de
是的,麻烦您! / 是的,麻煩您! /  shì de,má fán nín!
是的,太太! / 是的,太太! /  shì de,tài tài!
是的,先生! / 是的,先生! /  shì de,xiān shēng!
好!好的! / 好!好的! /  hǎo!hǎo de!
一定!肯定!没问题! / 一定!肯定!沒問題! /  yī dìng!kěn dìng!méi wèn tí!
我在博物馆门口等你,好吗? / 我在博物館門口等你,好嗎? /  wǒ zài bó wù guǎn mén kǒu děng nǐ,hǎo ma?
我们没问题! / 我們沒問題! /  wǒ men méi wèn tí!
这是我的荣幸! / 這是我的榮幸! /  zhè shì wǒ de róng xìng!
不 / 不 /  bù
不,谢谢你!不,谢谢! / 不,謝謝你!不,謝謝! /  bù,xiè xiè nǐ!bù,xiè xiè!