Jag tycker om… Jag tycker inte om…
我喜欢…我不喜欢… / 我喜歡…我不喜歡… / wǒ xǐ huān…wǒ bù xǐ huān…
 
 
Jag tycker om… Jag tycker inte om… 我喜欢…我不喜欢… / 我喜歡…我不喜歡… / wǒ xǐ huān…wǒ bù xǐ huān… 
Jag tycker om det.我喜欢这个。 / 我喜歡這個。 /  wǒ xǐ huān zhè gè。 
Jag tycker inte om det.我不喜欢这个。 / 我不喜歡這個。 /  wǒ bù xǐ huān zhè gè。 
Jag tycker om Maria.我喜欢玛丽亚。 / 我喜歡瑪麗亞。 /  wǒ xǐ huān mǎ lì yà。 
Jag tycker om dig.我喜欢你。 / 我喜歡你。 /  wǒ xǐ huān nǐ。 
Jag tycker mycket om John.我很喜欢约翰。 / 我很喜歡約翰。 /  wǒ hěn xǐ huān yuē hàn。 
Jag tycker inte om John.我不喜欢约翰。 / 我不喜歡約翰。 /  wǒ bù xǐ huān yuē hàn。 
Jag tycker om choklad.我喜欢。 / 我喜歡。 /  wǒ xǐ huān。 
Jag tycker inte om choklad.我不喜欢巧克力。 / 我不喜歡巧克力。 /  wǒ bù xǐ huān qiǎo kè lì。 
Jag tycker inte så mycket om choklad.我非常不喜欢巧克力。 / 我非常不喜歡巧克力。 /  wǒ fēi cháng bù xǐ huān qiǎo kè lì。 
Jag tycker om filmer.我喜欢看电影。 / 我喜歡看電影。 /  wǒ xǐ huān kàn diàn yǐng。 
Jag tycker om franska sånger (visor).我喜欢法语歌。 / 我喜歡法語歌。 /  wǒ xǐ huān fǎ yǔ gē。 
Jag tycker om att spela piano. Jag gillar att spela piano.我喜欢弹钢琴。 / 我喜歡彈鋼琴。 /  wǒ xǐ huān tán gāng qín。 
Jag tycker om att sjunga. Jag gillar att sjunga.我喜欢唱歌。 / 我喜歡唱歌。 /  wǒ xǐ huān chàng gē。 
Jag tycker mycket om att simma. Jag gillar att simma.我很喜欢游泳。 / 我很喜歡游泳。 /  wǒ hěn xǐ huān yóu yǒng。 
Jag tycker om att dansa. Jag gillar att dansa.我喜欢跳舞。 / 我喜歡跳舞。 /  wǒ xǐ huān tiào wǔ。 
Jag tycker om att titta på TV.我喜欢看电视。 / 我喜歡看電視。 /  wǒ xǐ huān kàn diàn shì。 
Jag tycker om att resa. Jag gillar att resa.我喜欢旅游。 / 我喜歡旅遊。 /  wǒ xǐ huān lǚ yóu。 
Jag tycker om att lyssna på musik. 我喜欢听音乐。 / 我喜歡聽音樂。 /  wǒ xǐ huān tīng yīn yuè。 
Jag tycker om att gå på bio.我喜欢看电影。 / 我喜歡看電影。 /  wǒ xǐ huān kàn diàn yǐng。 
Jag tyckte mycket om den filmen.我喜欢电影。 / 我喜歡電影。 /  wǒ xǐ huān diàn yǐng。 
Tycker du om klassisk musik?你喜欢古典音乐吗? / 你喜歡古典音樂嗎? /  nǐ xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè ma? 
Du tycker om mörk choklad.你喜欢黑巧克力吗? / 你喜歡黑巧克力嗎? /  nǐ xǐ huān hēi qiǎo kè lì ma? 
Tycker du om att läsa? Farför tycker du om att läsa?你为什么喜欢阅读? / 你爲什麽喜歡閱讀? /  nǐ wéi shén mo xǐ huān yuè dú? 
Tycker du om hundar?你喜欢狗吗? / 你喜歡狗嗎? /  nǐ xǐ huān gǒu ma? 
Du tycker om katter, eller hur?你喜欢猫对吧? / 你喜歡貓對吧? /  nǐ xǐ huān māo duì ba? 
Han tycker om mjölk choklad.他喜欢牛奶巧克力。 / 他喜歡牛奶巧克力。 /  tā xǐ huān niú nǎi qiǎo kè lì。 
Han tycker om att jogga.他喜欢慢跑。 / 他喜歡慢跑。 /  tā xǐ huān màn pǎo。 
Hon tycker om fåglar.她喜欢鸟。 / 她喜歡鳥。 /  tā xǐ huān niǎo。 
Hon tycker om hundar.她喜欢狗。 / 她喜歡狗。 /  tā xǐ huān gǒu。 
Maria tycker om klassisk musik.玛丽亚喜欢古典音乐。 / 瑪麗亞喜歡古典音樂。 /  mǎ lì yà xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè。 
Maria tycker om katter.玛丽亚喜欢猫。 / 瑪麗亞喜歡貓。 /  mǎ lì yà xǐ huān māo。 
John tycker inte om popmusik.约翰不喜欢流行音乐。 / 約翰不喜歡流行音樂。 /  yuē hàn bù xǐ huān liú xíng yīn yuè。 
John tycker om idrott.约翰喜欢运动。 / 約翰喜歡運動。 /  yuē hàn xǐ huān yùn dòng。 
Vi tycker om klassisk musik.我们喜欢古典音乐。 / 我們喜歡古典音樂。 /  wǒ men xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè。 
Vi tycker om bilar.我们喜欢汽车。 / 我們喜歡汽車。 /  wǒ men xǐ huān qì chē。 
Tycker ni om att dansa? Gillar ni att dansa?你喜欢跳舞吗? / 你喜歡跳舞嗎? /  nǐ xǐ huān tiào wǔ ma? 
De tycker om chocklad.他们喜欢巧克力。 / 他們喜歡巧克力。 /  tā men xǐ huān qiǎo kè lì。 
De tycker om filmer.他们喜欢看电影。 / 他們喜歡看電影。 /  tā men xǐ huān kàn diàn yǐng。 
  
Jag tycker mer om… Jag prefererar…我偏好… / 我偏好… /  wǒ piān hǎo… 
Jag tycker mer om hotell nära gamla stan.我偏好离老城近的那家酒店。 / 我偏好離老城近的那家酒店。 /  wǒ piān hǎo lí lǎo chéng jìn de nà jiā jiǔ diàn。 
Jag tycker mer om hotell i stadscentrum.我偏好市中心的酒店。 / 我偏好市中心的酒店。 /  wǒ piān hǎo shì zhōng xīn de jiǔ diàn。 
Vilken tycker du om mer? Vilken gillar du mer?你更喜欢哪一个? / 你更喜歡哪一個? /  nǐ gèng xǐ huān nǎ yī gè? 
Tycker du mer om fotboll eller ishockey?你更喜欢哪一个?足球还是冰上曲棍球? / 你更喜歡哪一個?足球還是冰上曲棍球? /  nǐ gèng xǐ huān nǎ yī gè?zú qiú hái shì bīng shàng qū gùn qiú? 
  
Njuta喜爱 / 喜愛 /  xǐ ài 
Jag njuter att simma.我喜爱游泳。 / 我喜愛游泳。 /  wǒ xǐ ài yóu yǒng。 
Njuter du att sjunga?你喜爱唱歌吗? / 你喜愛唱歌嗎? /  nǐ xǐ ài chàng gē ma? 
  
Kärlek爱 / 愛 /  ài 
Jag älskar dig!我爱你! / 我愛你! /  wǒ ài nǐ! 
Jag är förälskad!我坠入爱河了! / 我墜入愛河了! /  wǒ zhuì rù ài hé le! 
Jag är förälskad i dig!我爱上你了! / 我愛上你了! /  wǒ ài shàng nǐ le! 
Är du förälskad i Maria?你是不是爱上玛丽亚了? / 你是不是愛上瑪麗亞了? /  nǐ shì bú shì ài shàng mǎ lì yà le? 
Är du förälskad i John?你是不是爱上约翰了? / 你是不是愛上約翰了? /  nǐ shì bú shì ài shàng yuē hàn le? 
Jag är förälskad i Maria.我爱上玛丽亚了。 / 我愛上瑪麗亞了。 /  wǒ ài shàng mǎ lì yà le。 
Jag söker kärlek.我在寻找爱。 / 我在尋找愛。 /  wǒ zài xún zhǎo ài。 
Jag älskar John inte.我不爱约翰。 / 我不愛約翰。 /  wǒ bù ài yuē hàn。 
Jag längtar efter dig.我想你。 / 我想你。 /  wǒ xiǎng nǐ。 
Jag älskar att dansa.我爱跳舞。 / 我愛跳舞。 /  wǒ ài tiào wǔ。 
Jag älskar att simma.我爱游泳。 / 我愛游泳。 /  wǒ ài yóu yǒng。 
  
Hat讨厌 / 討厭 /  tǎo yàn 
Jag hatar Maria. Jag känner äckel för Maria. Jag äcklas av Maria.我讨厌玛丽亚。 / 我討厭瑪麗亞。 /  wǒ tǎo yàn mǎ lì yà。 
Jag hatar ormar.我讨厌蛇。 / 我討厭蛇。 /  wǒ tǎo yàn shé。 
 
 
 

 

Study Room