Klockslag :: 时间 / 時間 / shí jiān
 
 
Vad är klockan? Hur mycket är klockan? 现在几点? / 現在幾點? /  xiàn zài jǐ diǎn? 
Ursäkta, vad är klockan?不好意思,现在几点? / 不好意思,現在幾點? /  bù hǎo yì sī,xiàn zài jǐ diǎn? 
Vet ni vad klockan är?请问现在几点? / 請問現在幾點? /  qǐng wèn xiàn zài jǐ diǎn? 
  
01:0001:00
Klockan är ett.现在一点。 / 現在一點。 /  xiàn zài yī diǎn。 
Klockan är fem över ett.现在一点五分。 / 現在一點五分。 /  xiàn zài yī diǎn wǔ fēn。 
Klockan är kvart över ett.现在一点一刻。 / 現在一點一刻。 /  xiàn zài yī diǎn yī kè。 
Klockan är tjugo över ett.现在一点二十。 / 現在一點二十。 /  xiàn zài yī diǎn èr shí。 
Klockan är halv två.现在一点半。 / 現在一點半。 /  xiàn zài yī diǎn bàn。 
Klockan är tjugo i två.现在一点四十。 / 現在一點四十。 /  xiàn zài yī diǎn sì shí。 
Klockan är kvart (femton minuter) i två.现在两点差一刻。 / 現在兩點差一刻。 /  xiàn zài liǎng diǎn chā yī kè。 
Klockan är tio i två.现在一点五十。 / 現在一點五十。 /  xiàn zài yī diǎn wǔ shí。 
  
02:0002:00
Klockan är två.现在两点。 / 現在兩點。 /  xiàn zài liǎng diǎn。 
Klockan är halv tre.现在两点半。 / 現在兩點半。 /  xiàn zài liǎng diǎn bàn。 
  
03:0003:00
Klockan är tre.现在三点。 / 現在三點。 /  xiàn zài sān diǎn。 
Klockan är kvart över tre.现在三点一刻。 / 現在三點一刻。 /  xiàn zài sān diǎn yī kè。 
Klockan är halv fyra.现在三点半。 / 現在三點半。 /  xiàn zài sān diǎn bàn。 
  
04:0004:00
Klockan är fyra.现在四点。 / 現在四點。 /  xiàn zài sì diǎn。 
Klockan är fem över fyra.现在四点五分。 / 現在四點五分。 /  xiàn zài sì diǎn wǔ fēn。 
Klockan är kvart över fyra.现在四点一刻。 / 現在四點一刻。 /  xiàn zài sì diǎn yī kè。 
Klockan är tjugofem över fyra.现在四点二十五分。 / 現在四點二十五分。 /  xiàn zài sì diǎn èr shí wǔ fēn。 
Klockan är halv fem.现在四点半。 / 現在四點半。 /  xiàn zài sì diǎn bàn。 
Klockan är tjugo i fem.现在四点四十。 / 現在四點四十。 /  xiàn zài sì diǎn sì shí。 
Klockan är kvart i fem.现在五点差一刻。 / 現在五點差一刻。 /  xiàn zài wǔ diǎn chā yī kè。 
Klockan är tio i fem.现在五点差十分。 / 現在五點差十分。 /  xiàn zài wǔ diǎn chā shí fēn。 
  
05:0005:00
Klockan är fem.现在五点。 / 現在五點。 /  xiàn zài wǔ diǎn。 
Klockan är halv sex.现在五点半。 / 現在五點半。 /  xiàn zài wǔ diǎn bàn。 
  
06:0006:00
Klockan är sex.现在六点。 / 現在六點。 /  xiàn zài liù diǎn。 
Klockan är halv sju.现在六点半。 / 現在六點半。 /  xiàn zài liù diǎn bàn。 
  
07:0007:00
Klockan är sju.现在七点。 / 現在七點。 /  xiàn zài qī diǎn。 
Klockan är halv åtta.现在七点半。 / 現在七點半。 /  xiàn zài qī diǎn bàn。 
  
08:0008:00
Klockan är åtta.现在八点。 / 現在八點。 /  xiàn zài bā diǎn。 
Klockan är halv nio.现在八点半。 / 現在八點半。 /  xiàn zài bā diǎn bàn。 
Klockan är kvart i nio.现在九点差一刻。 / 現在九點差一刻。 /  xiàn zài jiǔ diǎn chā yī kè。 
  
09:0009:00
Klockan är nio.现在九点。 / 現在九點。 /  xiàn zài jiǔ diǎn。 
Klockan är halv tio.现在九点半。 / 現在九點半。 /  xiàn zài jiǔ diǎn bàn。 
  
10:0010:00
Klockan är tio.现在十点。 / 現在十點。 /  xiàn zài shí diǎn。 
Klockan är halv elva.现在十点半。 / 現在十點半。 /  xiàn zài shí diǎn bàn。 
Klockan är fem i elva.现在十一点差五分。 / 現在十一點差五分。 /  xiàn zài shí yī diǎn chā wǔ fēn。 
  
11:0011:00
Klockan är elva.现在十一点。 / 現在十一點。 /  xiàn zài shí yī diǎn。 
Klockan är halv tolv (på dagen).现在十一半点。 / 現在十一半點。 /  xiàn zài shí yī bàn diǎn。 
  
12:0012:00
Klockan är tolv (på dagen).现在正午。 / 現在正午。 /  xiàn zài zhèng wǔ。 
Klockan är kvart över tolv.现在十二点一刻。 / 現在十二點一刻。 /  xiàn zài shí èr diǎn yī kè。 
  
13:0013:00
Klockan är tretton (ett på dagen).现在下午一点。 / 現在下午一點。 /  xiàn zài xià wǔ yī diǎn。 
  
14:0014:00
Klockan är fjorton (två på dagen).现在下午两点。 / 現在下午兩點。 /  xiàn zài xià wǔ liǎng diǎn。 
  
15:0015:00
Klockan är femton (tre på dagen).现在下午三点。 / 現在下午三點。 /  xiàn zài xià wǔ sān diǎn。 
  
16:0016:00
Klockan är sexton (fyra på dagen).现在下午四点。 / 現在下午四點。 /  xiàn zài xià wǔ sì diǎn。 
  
17:0017:00
Klockan är sjutton (fem på dagen).现在下午五点。 / 現在下午五點。 /  xiàn zài xià wǔ wǔ diǎn。 
  
18:0018:00
Klockan är aderton (sex på kvällen).现在下午六点。 / 現在下午六點。 /  xiàn zài xià wǔ liù diǎn。 
  
19:0019:00
Klockan är nitton (sju på kvällen).现在晚上七点。 / 現在晚上七點。 /  xiàn zài wǎn shàng qī diǎn。 
  
20:0020:00
Klockan är tjugo (åtta på kvällen).现在晚上八点。 / 現在晚上八點。 /  xiàn zài wǎn shàng bā diǎn。 
  
21:0021:00
Klockan är tjugoett (nio på kvällen).现在晚上九点。 / 現在晚上九點。 /  xiàn zài wǎn shàng jiǔ diǎn。 
  
22:0022:00
Klockan är tjugotvå (tio på kvällen).现在晚上十点。 / 現在晚上十點。 /  xiàn zài wǎn shàng shí diǎn。 
  
23:0023:00
Klockan är tjugotre (elva på kvällen).现在晚上十一点。 / 現在晚上十一點。 /  xiàn zài wǎn shàng shí yī diǎn。 
  
00:0000:00
Klockan är tolv på natten. Klockan är noll. Det är midnatt.现在凌晨十二点。 / 現在淩晨十二點。 /  xiàn zài líng chén shí èr diǎn。 
Klockan är tio över midnatt.现在凌晨十二点是分。 / 現在淩晨十二點是分。 /  xiàn zài líng chén shí èr diǎn shì fēn。 
  
  
Jag går dit vid midnatt / vid midnattstiden.我凌晨十二点会去那。 / 我淩晨十二點會去那。 /  wǒ líng chén shí èr diǎn huì qù nà。 
Museet är öppet åtta timmar från tio till aderton.博物馆开放八小时:从早上十点到下午六点。 / 博物館開放八小時:從早上十點到下午六點。 /  bó wù guǎn kāi fàng bā xiǎo shí:cóng zǎo shàng shí diǎn dào xià wǔ liù diǎn。 
Kaféet öppnar klockan nio.茶馆早上九点开门。 / 茶館早上九點開門。 /  chá guǎn zǎo shàng jiǔ diǎn kāi mén。 
Hur länge tar det?这需要多长时间? / 這需要多長時間? /  zhè xū yào duō cháng shí jiān? 
Det tar tio (10) minuter.大概要十分钟。 / 大概要十分鐘。 /  dà gài yào shí fēn zhōng。 
Med bussen tar det ungefär 45 minuter.坐大巴大约四十五分钟。 / 坐大巴大約四十五分鐘。 /  zuò dà bā dà yuē sì shí wǔ fēn zhōng。 
Det tog bara två (2) minuter och sexton (16) sekunder.一共用了两分十六秒。 / 一共用了兩分十六秒。 /  yī gòng yòng le liǎng fēn shí liù miǎo。 
Vi slutar om tio (10) minuter.我们十分钟完成。 / 我們十分鐘完成。 /  wǒ men shí fēn zhōng wán chéng。 
Vi slutade efter tio (10) minuter.我们做了十分钟就做完了。 / 我們做了十分鐘就做完了。 /  wǒ men zuò le shí fēn zhōng jiù zuò wán le。 
Vi gick och shoppade i tre timmar.我们买了三个小时的东西。 / 我們買了三個小時的東西。 /  wǒ men mǎi le sān gè xiǎo shí de dōng xī。 
Ska vi träffas kvart (femton minuter) före tolv (före middag)?我们中午十一点四十五分见面好吗? / 我們中午十一點四十五分見面好嗎? /  wǒ men zhōng wǔ shí yī diǎn sì shí wǔ fēn jiàn miàn hǎo ma? 
Vi ska träffas om en halv timme!半小时后见! / 半小時後見! /  bàn xiǎo shí hòu jiàn! 

 

Study Room