Väder :: 天气 / 天氣 / tiān qì
 
 
I allmänhet 基本 / 基本 /  jī běn 
Hur är vädret i dag?今天天气如何? / 今天天氣如何? /  jīn tiān tiān qì rú hé? 
Hur blir vädret i morgon?明天天气会怎么样? / 明天天氣會怎麽樣? /  míng tiān tiān qì huì zěn me yàng? 
Hur är väderprognosen?天气预报是怎么说的? / 天氣預報是怎麽說的? /  tiān qì yù bào shì zěn me shuō de? 
Hörde du väderprognosen på TV?你看了电视上的天气预报节目吗? / 你看了電視上的天氣預報節目嗎? /  nǐ kàn le diàn shì shàng de tiān qì yù bào jié mù ma? 
Vilket skönt väder (det är)!多好的天气啊! / 多好的天氣啊! /  duō hǎo de tiān qì a! 
Vilken vacker dag!真是个好天! / 真是個好天! /  zhēn shì gè hǎo tiān! 
Vilket dåligt väder!天气真糟糕! / 天氣真糟糕! /  tiān qì zhēn zāo gāo! 
Det är skönt väder i dag.今天是个好(不错)天(天气)。 / 今天是個好(不錯)天(天氣)。 /  jīn tiān shì gè hǎo(bú cuò)tiān(tiān qì)。 
Vädret är skönt.天气真好! / 天氣真好! /  tiān qì zhēn hǎo! 
Vädret är dåligt.天气不好。 / 天氣不好。 /  tiān qì bù hǎo。 
Det blir klart väder. Vädret blir klart.天开始放晴了。 / 天開始放晴了。 /  tiān kāi shǐ fàng qíng le。 
  
Soligt阳光普照 / 陽光普照 /  yáng guāng pǔ zhào 
Solen skiner.太阳高照。 / 太陽高照。 /  tài yáng gāo zhào。 
Det är soligt.阳光灿烂啊。 / 陽光燦爛啊。 /  yáng guāng càn làn a。 
Jag är så glad när solen skiner.我真高兴,看那阳光灿烂的! / 我真高興,看那陽光燦爛的! /  wǒ zhēn gāo xìng,kàn nà yáng guāng càn làn de! 
Jag hoppas att det är soligt och hett!要是阳光普照,温暖如夏该多好啊! / 要是陽光普照,溫暖如夏該多好啊! /  yào shì yáng guāng pǔ zhào,wēn nuǎn rú xià gāi duō hǎo a! 
Vi hade soligt väder.之前是个阳光充沛的天。 / 之前是個陽光充沛的天。 /  zhī qián shì gè yáng guāng chōng pèi de tiān。 
Vädret ska bli soligt i morgon.明天会阳光明媚的。 / 明天會陽光明媚的。 /  míng tiān huì yáng guāng míng mèi de。 
  
Varmt暖和 / 暖和 /  nuǎn hé 
Det är varmt / hett.天气暖和/热 / 天氣暖和/熱 /  tiān qì nuǎn hé/ rè 
På sommaren är det varmt. Sommaren är varm.夏天天气暖和。夏天暖和。 / 夏天天氣暖和。夏天暖和。 /  xià tiān tiān qì nuǎn hé。xià tiān nuǎn hé。 
Det blir hett här!这越来越热了。 / 這越來越熱了。 /  zhè yuè lái yuè rè le。 
Vanligtvis är det inte så varmt i april. 往年四月是不热的。 / 往年四月是不熱的。 /  wǎng nián sì yuè shì bù rè de。 
  
Kallt冷 / 冷 /  lěng 
Det är kallt.天气冷。 / 天氣冷。 /  tiān qì lěng。 
Det är kallt på vintern.这冬天天气冷。 / 這冬天天氣冷。 /  zhè dōng tiān tiān qì lěng。 
Det var frost i morse.今早结霜了。 / 今早結霜了。 /  jīn zǎo jié shuāng le。 
Januari var mycket kallt.一月的时候真冷。 / 一月的時候真冷。 /  yī yuè de shí hòu zhēn lěng。 
  
Blåsigt och molntäckt风大多云 / 風大多雲 /  fēng dà duō yún 
Det ska blåsa i morgon.明天风大 / 明天風大 /  míng tiān fēng dà 
Det är för blåsigt.风真大 / 風真大 /  fēng zhēn dà 
Det är mycket blåsigt och molntäckt.风特别大,云也很多。 / 風特別大,雲也很多。 /  fēng tè bié dà,yún yě hěn duō。 
Det är molntäckt i dag.今天多云。 / 今天多雲。 /  jīn tiān duō yún。 
Det ska vara molntäckt i morgon.明天多云。 / 明天多雲。 /  míng tiān duō yún。 
  
Regn och dimma雨和雾 / 雨和霧 /  yǔ hé wù 
Ska det regna i morgon?明天会下雨吗? / 明天會下雨嗎? /  míng tiān huì xià yǔ ma? 
Det regnar.正在下雨呢。 / 正在下雨呢。 /  zhèng zài xià yǔ ne。 
Det regnar för mycket.下太多雨了。 / 下太多雨了。 /  xià tài duō yǔ le。 
Det ska regna i morgon.明天一定会下雨。 / 明天一定會下雨。 /  míng tiān yī dìng huì xià yǔ。 
Det är dimma.雾大。 / 霧大。 /  wù dà。 
Där är en vacker regnbåge.那有一个美丽的彩虹。 / 那有一個美麗的彩虹。 /  nà yǒu yī gè měi lì de cǎi hóng。 
  
Snö och is雪与冰 / 雪與冰 /  xuě yǔ bīng 
Snart ska det snöa.很快会下雪。 / 很快會下雪。 /  hěn kuài huì xià xuě。 
Det snöar.正在下雪。 / 正在下雪。 /  zhèng zài xià xuě。 
Det snöar mycket.雪下得真大。 / 雪下得真大。 /  xuě xià de zhēn dà。 
I morgon ska det snöa.明天会下雪。 / 明天會下雪。 /  míng tiān huì xià xuě。 
Ska det snöa i morgon?明天会下雪吗? / 明天會下雪嗎? /  míng tiān huì xià xuě ma? 
Det är rimfrost på fönstret.窗子上起雾了。 / 窗子上起霧了。 /  chuāng zi shàng qǐ wù le。 
I morse var det isigt.今早结冰了。 / 今早結冰了。 /  jīn zǎo jié bīng le。 
Jag föll på isen.我在冰上摔了一跤。 / 我在冰上摔了一跤。 /  wǒ zài bīng shàng shuāi le yī jiāo。 
  
Storm风暴 / 風暴 /  fēng bào 
Stormen kommer. Det ska storma.马上会有一场风暴。 / 馬上會有一場風暴。 /  mǎ shàng huì yǒu yī cháng fēng bào。 
Vilken snöstorm!这场暴风雪真厉害! / 這場暴風雪真厲害! /  zhè cháng bào fēng xuě zhēn lì hài! 
Vad är en snöstorm?暴雪是怎么样的啊? / 暴雪是怎麽樣的啊? /  bào xuě shì zěn me yàng de a? 
Har du sett en sandstorm?你见过旋风吗? / 你見過旋風嗎? /  nǐ jiàn guò xuán fēng ma? 
Hurrikaner och tyfoner är tropiska stormar.飓风和台风都是季后风。 / 颶風和颱風都是季後風。 /  jù fēng hé tái fēng dōu shì jì hòu fēng。 
Där var en tromb.之前有场龙卷风。 / 之前有場龍捲風。 /  zhī qián yǒu cháng lóng juǎn fēng。 
Det var en fruktansvärd hagelstorm.之前的冰雹可真厉害。 / 之前的冰雹可真厲害。 /  zhī qián de bīng báo kě zhēn lì hài。 
  
Åskväder och blixtar打雷和闪电 / 打雷和閃電 /  dǎ léi hé shǎn diàn 
Åskan kommer.一场雷雨风暴很快就要来了。 / 一場雷雨風暴很快就要來了。 /  yī cháng léi yǔ fēng bào hěn kuài jiù yào lái le。 
Det åskar.正打雷呢。 / 正打雷呢。 /  zhèng dǎ léi ne。 
Det blixtrar på himlen.天上出现闪电了。 / 天上出現閃電了。 /  tiān shàng chū xiàn shǎn diàn le。 
  
Pollen粉尘 / 粉塵 /  fěn chén 
Det är pollen i luften.空气中有粉尘。 / 空氣中有粉塵。 /  kōng qì zhōng yǒu fěn chén。 
Det är mycket pollen i luften.空气中有很多粉尘。 / 空氣中有很多粉塵。 /  kōng qì zhōng yǒu hěn duō fěn chén。 
Pollenmängden i luften är stor.空气中粉尘含量很大。 / 空氣中粉塵含量很大。 /  kōng qì zhōng fěn chén hán liàng hěn dà。 
Det är inte pollen i luften.空气中没有粉尘。 / 空氣中沒有粉塵。 /  kōng qì zhōng méi yǒu fěn chén。 

 

Study Room